Ressursiauditi olemus ja eesmärk

Ressursse on vaja hallata efektiivselt kogu nende olelusringi vältel, alates tootmisest ja tarbimisest kuni jäätmekäitluse ja taaskasutuseni. Seetõttu on meie tulevase konkurentsivõime ja jätkusuutliku majanduskasvu jaoks tähtis üleminek ressursitõhusale ringmajandusele, kus peatähelepanu suunatakse olemasolevate materjalide ja toodete korduskasutusele, parandamisele, uuendamisele ning ringlusesse võtmisele. Nendest põhimõtetest lähtudes on loodud Keskkonnaministeeriumi ettevõtete ressursitõhususe meede.

Ressursiauditi esmane eesmärk on kaardistada kõik tööstuse probleemkohad, mis vajavad konkreetseid lahendusi, mis tagaksid mistahes süsteemide nõuetekohase, optimaalse ja säästliku kasutuse igas valdkonnas. Selleks viiakse läbi põhjalik ülevaatus ja süsteemide inspektsioon. Auditi teiseks eesmärgiks on määratleda kaardistuse põhjal kokkuhoiukohad parandusettepanekute ja potentsiaalsete tehniliste lahendustega koos vajalike investeeringute ja tasuvusarvutustega. Auditi lõpptulemusena tekib ettevõttel kõikidest valdkondadest selge ülevaade koos konkreetsete investeerimisvajaduste ja tasuvustega iga valdkonna lõikes.

Ressusiauditi koostamise etappid

hk-skeem

Järgnevateks sammudeks peale auditi vastuvõtmist on investeerimistaotluste kirjutamine, lahenduste hankimine ning realiseerimine. Projekti on sõltuvalt vajadusest kaasatud erineva kvalifikatsiooniga projektiinsenerid: soojusenergeetikinsenerid (EQF tase 8), diplomeeritud energiatõhususe spetsialist (EQF tase 7), projektijuht, suruõhu ja olekupõhise hoolduse insener, ventilatsiooninsener, mehaanikainsener (EQF tase 8), ehitusinsener (EQF tase 7), valgustusinsener, automaatikainsener, monitoorimis- ja mõõtmisinsener.

Milliseid projekte toetatakse?

Toetusvaldkondadel ja ressursitõhususe projektidel ei ole otseseid piiranguid. On oluline, et konkreetse meetmega suureneb ressursitõhusus vastavas töölõigus vähemalt 5% ja et lahendused oleksid innovaatilised. Näiteks võivad abikõlbulikud olla järgmised projektid ja ideed: targad valgustuslahendused, kliima- ja hooneautomaatikalahendused, tootmisprotsesside automatiseerimine, tootmisprotsesside efektiivsuse tõstmise projektid, primaarenergia lahendused, seiresüsteemid, püsimonitoorimissüsteemid, soojustagastuslahendused, ökodisain, keskkonnajuhtimissüsteemid, tootmisjääkide taaskasutus, jäätmete ressursitõhus kasutamine jne.

toetust saavad projektid

Toetuse taotlemine Keskkonnainvesteeringute Keskuselt

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) jagab ülevaatliku ja detailse energia- ja ressursiauditi koostamiseks 50% ulatuses toetust maksimaalselt 2500 € ülevaatlikule või 7500 € detailsele auditile. Detailse energia- ja ressursiauditi olemasolu võimaldab KIK-ilt taotleda investeerimistoetust kuni 50% ja kuni 2 000 000 € energia- ja ressursitõhususe suurendamise projektidele ühe ettevõtte kohta. Minimaalne toetussumma on 100 000 €. Kogu toetusteks jagatav summa on 110 000 000 €.

Toetusmeetmega saab lähemalt tutvuda järgmistel veebilehtedel:
http://ressurss.envir.ee
https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/ettevotete-ressursitohusus

Hoiame Kokku Grupp OÜ tagab, et meie poolt koostatud ressursiauditid vastavad KIKi nõuetele ja on abikõlblik toetuse saamiseks kuni 7500 € mahus. Ressursitõhususe investeeringuteks saavad esmalt toetust taotleda ettevõtted, kes kuuluvad järgmistesse sektoritesse (EMTAK koodi järgi): mäetööstus, toiduainetööstus, puidutööstus, tselluloosi- ja paberitööstus ning mineraalsete materjalide töötlemine. Vastavalt Keskkonnaministri kavale laieneb toetust saavate ettevõtete ring järgmisel aastal veelgi.

Hoiame Kokku Grupp võib ette valmistada ka vajalikud dokumendid kuni 2 000 000 € (maksimaalne toetusmäär) energia- ja ressursitõhususe investeerimistoetuse taotlemiseks KIK-ilt. Taotlus koostatakse auditi tulemuste põhjal ja selle suurus sõltub taotletava toetuse suurusest.

Ettevõttel on võimalik saada kuni 200 000 € ulatuses vähese tähtsusega abi (kolme aasta lõikes), mille taotlemine ja saamine on kõige lihtsam. Suuremate summade puhul peab taotlema toetust EL-i lubatud riigiabi reeglite järgi kui regionaal-, keskkonnakaitse- või energiatõhususabi ja selleks täidetav dokumentatsioon on keerulisem ning vastav tasu lepitakse enne taotlemist lepingus eraldi kokku.

Küsimuste tekkimisel palun võtke meiega ühendust.

Nimi *

E-mail *

Telefon

Ettevõte

Sinu kiri meile